Sản phẩm mới
Lưới mùng cước nuôi ruồi lính đen
Được xưởng mai dung thiết kế tỷ mỷ
Gia công chắc chắn , có khóa ra vào làm cửa
Chất liệu ; lưới cước siêu bền
Sản phẩm ngẫu nhiên
Lưới mùng cước nuôi ruồi lính đen
Được xưởng mai dung thiết kế tỷ mỷ
Gia công chắc chắn , có khóa ra vào làm cửa
Chất liệu ; lưới cước siêu bền